Spring til indhold

Vedtægter
Vedtægter for Abild Idrætsforening§ 1 : Foreningens navn er Abild Idrætsforening og er stiftet i 1923.

Foreningen er hjemhørende i Tønder Kommune.


§ 2 : Foreningens formål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke aktiviteter og sociale relationer og herved udvikle evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.


§ 3 : Foreningen er medlem af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger), JHF (Jysk Håndbold Forbund) og JBU (Jysk Boldspil Union). Bestyrelsen har bemyndigelse til at tilslutte foreningen til andre nødvendige organisationer.


§ 4 : Som medlem af foreningen kan optages enhver, der vil indordne sig under foreningens vedtægter. Medlemmerne betaler kontingent 3 gange årligt. Passiv medlemskab betales én gang årligt. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer eller træner/instruktør.

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemmerne, efter udvalgenes indstillinger og budgetter.


§ 5 : Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke afgørelsen ved førstkommende generalforsamling.


§ 6 : Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert kalenderår, dog senest 15. marts. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 7 : Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende:


  1. Valg af dirigent og stemmetæller

  2. Formands beretning

  3. Udvalgsberetning

  4. Fremlæggelse af regnskab

  5. Godkendelse af regnskab.

  6. Behandling af indkomne forslag

  7. Valg af bestyrelses medlemmer. (2 år)

  8. Valg af suppleanter (1 år)

  9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 2 år og er skiftevis på valg. Suppleant vælges for 1 år.

  10. Evt.
§ 8 : Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse, der består af op til 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Det ene år vælges 5 medlemmer og det andet år 4 medlemmer. Der vælges 1 suppleant og en 2. suppleant for 1 år ad gangen.

Fremmødte aktive medlemmer der er fyldt 14 år, er valgbare og har stemmeret ved generalforsamlingen. Flertallet af bestyrelsen, herunder formand og kasserer, skal dog være fyldt 18 år. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Den nye bestyrelse træder i funktion efter konstituering, senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.


§ 9 : Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når enten bestyrelsen eller ¼ af foreningens medlemmer finder det nødvendigt. Krav herom fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og med forslag til dagsorden. Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at bestyrelsen har modtaget krav herom og der skal indkaldes på samme måde som ved ordinær general forsamling.


§ 10 : Foreningen tegnes af formanden og kasserer og foreningen fastsætter selv sin forretningsorden. Dog er hele den samlede bestyrelse ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Tønder Kommunes retningslinjer. Derfor skal den samlede bestyrelse underskrive det årlige regnskab.

Medlemmer af bestyrelsen hæfter ikke personligt i forhold til foreningens aktiviteter og økonomi.


§ 11 : Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Senest d. 15. feb. overgiver kasserer regnskab og status for foregående kalender år.


§ 12 : Alle trænere, instruktører og medhjælpere i foreningen testes via børneattest hos rigspolitiet.


§ 13 : Til vedtægtsændringer kræves på generalforsamlingen mindst 2/3 flertal af de fremmødte. Andre afgørelser og beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ved tilfælde af 50/50 er formands stemme udslagsgivende.


§ 14 : Til foreningens opløsning kræves på generalforsamlingen mindst 2/3 flertal af de fremmødte og opløsningen skal ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum. Foreningens aktiver tilfalder ved opløsning en forening af samme formål eller andet ungdomsarbejde i Abild Sogn.Forslag er vedtaget på AIF´s generalforsamling d. 1. marts 2011

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.